Konvensiya

 • ÜMUMDÜNYA MƏDƏNİ VƏ TƏBİİ İRSİNİN MÜHAFİZƏSİ HAQQINDA KONVENSİYA (16 noyabr 1972-ci il) – 06.12.1993
 • BMT-NİN İQLİM DƏYİŞMƏLƏRİ ÜZRƏ ÇƏRÇİVƏ KONVENSİYASI (Kioto Protokolu, 1992-ci il) – 18.07.2000
 • ÜMUMDÜNYA METEOROLOGIYA TƏŞKILATININ KONVENSIYASI – 03.10.1993
  BEYNƏLXALQ MÜLKI AVIASIYA HAQQINDA KONVENSIYANIN AVIAMETEOROLOJI TƏMINATA DAIR 3 NÖMRƏLI ƏLAVƏSI – 14.07.1992
 • «KÖKÜNÜN KƏSİLMƏSİ TƏHLÜKƏSİ OLAN VƏHŞİ FAUNA VƏ YABANI FLORA NÖVLƏRİNİN BEYNƏLXALQ TİCARƏTİ HAQQINDA» KONVENSİYA (CITES) (Vaşinqton şəhəri, 3 mart 1973-cü il) – 23.07.1998
 • TRANSSƏRHƏD KONTEKSTİNDƏ ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ HAQQINDA KONVENSİYA (Espo şəhəri, 25 fevral 1991-ci il) – 01.02.1999
 • AVROPANIN CANLI TƏBİƏTİNİN VƏ TƏBİİ MÜHİTİNİN QORUNMASI HAQQINDA AVROPA KONVENSİYASI (Bern, 19 sentyabr 1979-cu il) – 28.10.1999
 • “ƏTRAF MÜHİT İLƏ BAĞLI MƏSƏLƏLƏRDƏ MƏLUMATIN ƏLDƏ EDİLMƏSİ, İCTİMAİYYƏTİN QƏRAR QƏBUL EDİLMƏSİNDƏ İŞTİRAKI VƏ ƏDALƏT MƏHKƏMƏSİNİN AÇIQ KEÇİRİLMƏSİ HAQQINDA” BMT-NİN KONVENSİYASI (Orxus şəhəri, 25 iyun 1998-ci il) – 09.11.1999
 • “SƏRHƏDLƏRARASI KONTEKSTDƏ ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNƏ DAİR KONVENSİYA – 01.02.1999
 • “OZON QATINI DAĞIDAN MADDƏLƏR ÜZRƏ” MONREAL PROTOKOLU (15-17 sentyabr, 1997-ci il) – 18.07.2000
 • BİOLOJİ MÜXTƏLİFLİK HAQQINDA KONVENSİYA (5 iyun 1992-ci il), BİOLOJİ MÜXTƏLİFLİK HAQQINDA KONVENSİYAYA BİOTƏHLÜKƏSİZLİYƏ DAİR KARTAGENA PROTOKOLU – 23.03.2005
 • BİTKİ MÜHAFİZƏSİ HAQQINDA BEYNƏLXALQ KONVENSİYA (Roma, 1951-ci il) – 14.03.2000
 • BİRLƏŞMİŞ MİLLƏTLƏR TƏŞKİLATININ “SƏRHƏDDƏN KEÇƏN SU AXINLARININ VƏ BEYNƏLXALQ GÖLLƏRİN MÜHAFİZƏSİ VƏ İSTİFADƏSİ ÜZRƏ” KONVENSİYASI (Helsinki şəhəri, 17 mart 1992-ci il) – 22.10.2002
 • YUNESKO-NUN “ƏSASƏN SU QUŞLARININ YAŞAMA YERLƏRİ KİMİ BEYNƏLXALQ ƏHƏMİYYƏTLİ OLAN SULU-BATAQLIQ YERLƏR HAQQINDA” KONVENSİYASI (Ramsar şəhəri, 2 fevral 1971-ci il) – 18.07.2000
 • BİRLƏŞMİŞ MİLLƏTLƏR TƏŞKİLATININ “TƏHLÜKƏLİ TULLANTILARIN SƏRHƏDLƏRARASI DAŞINMASINA VƏ KƏNARLAŞDIRILMASINA NƏZARƏT HAQQINDA” BAZEL KONVENSİYASI (Bazel şəhəri, 22 mart 1989-cu il) – 16.02.2001
 • “BÖYÜK MƏSAFƏLƏRDƏ HAVANIN TRANSSƏRHƏD ÇİRKLƏNDİRİLMƏSİ HAQQINDA” KONVENSİYA (Cenevrə şəhəri, 13 noyabr 1979-cu il) – 09.04.2002
 • “DAVAMLI ÜZVİ ÇİRKLƏNDİRİCİLƏR HAQQINDA” STOKHOLM KONVENSİYASI (22 may 2001-ci il) – 09.12.2003
 • “SƏNAYE QƏZALARININ TRANSSƏRHƏD TƏSİRİ HAQQINDA” KONVENSİYA (Helsinki şəhəri, 17 mart 1992-ci il) – 04.05.2004
 • “XƏZƏR DƏNİZİNİN DƏNİZ ƏTRAF MÜHİTİNİN MÜHAFİZƏSİ HAQQINDA” ÇƏRÇİVƏ KONVENSİYASI (Tehran şəhəri, 4 noyabr 2003-cü il) – 04.04.2006
 • “AVROPA LANDŞAFT KONVENSIYASI” (Florensiya şəhəri, 2000-ci il oktyabr ayı) – 24.06.2011